Informacje

Regulamin zamówień - wyciąg

Regulamin zamówień

(wyciąg z załącznika nr 1. do Regulaminu)

2.2.5. Usługodawca nie kieruje swojej oferty oraz prowadzi sprzedaży na rzecz Konsumentów.

2.2.6. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie z Klientem posiadającym zdolność do czynności prawnych, zarejestrowanym zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będącym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu oferty Usługodawcy i chce zawrzeć Umowę sprzedaży z Usługodawcą dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą i / lub zawodową, to jest z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną.

2.2.7. Usługodawca zastrzega, iż kieruje swoją ofertę do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność reklamową i może nie zawrzeć Umowy sprzedaży z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności.

2.3.2. Usługodawca prowadzi w Serwisie internetowym, w szczególności w funkcjonalności Zamówień online, sprzedaż hurtową. Minimalna ilość zamówienia, w Zamówieniu dla danego Produktu, określona jest w opisie Produktu w Serwisie internetowym.

2.3.3. Klient może wysłać zapytanie ofertowe za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. Odpowiedź Usługodawcy na zapytanie ofertowe Klienta jest rozumiana jako indywidualna oferta Usługodawcy, o ile w treści tej odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

2.3.4. W razie potrzeby złożenia przez Klienta Zamówienia na ilość mniejszą niż określona jako minimalna ilość zamówienia w opisie Produktu, Klient może złożyć zapytanie ofertowe za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia na ilość mniejszą niż określona jako minimalna ilość zamówienia w opisie Produktu. Odpowiedź Usługodawcy na zapytanie ofertowe Klienta jest rozumiana jako indywidualna oferta Usługodawcy, o ile w treści tej odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

2.3.7. Zapytanie ofertowe może nastąpić wyłącznie w Formie pisemnej, to jest nie może nastąpić w formie ustnej, w szczególności drogą telefoniczną.

2.4.1. Klient w Serwisie internetowym może złożyć Zamówienie:

2.4.1.1. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień,

2.4.1.2. przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień.

2.4.2. Aby dokonać Zamówienia:

2.4.2.1. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej z pominięciem funkcjonalności Zamówień online, należy wybrać Produkt dostępny w Serwisie internetowym i dokonać jego Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, uwzględniając informacje zawarte w opisie Produktu w Serwisie internetowym,

2.4.2.2. przy użyciu funkcjonalności Zamówień online, należy wybrać Produkt dostępny w Serwisie internetowym, dla którego Usługodawca przewidział możliwość Zamówienia online i złożyć Zamówienie ze wskazaniem wszystkich opcji i szczegółów dotyczących Produktu oraz dostawy, podejmując kolejne czynności techniczne, w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie internetowym.

2.4.4. W celu realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację, w szczególności Dane identyfikacyjne klienta i / lub imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej email, numer telefonu kontaktowego osoby składającej Zamówienie i / lub inne dane wskazane przez Usługodawcę w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Klientem.

2.4.5. Zamówienie powinno zawierać dokładne określenie przedmiotu Zamówienia a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie Usług dodatkowych zgodnie z Regulaminem usług dodatkowych oraz informację dotyczącą dostawy zgodnie z Regulaminem dostaw.

2.4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje odpowiednią wiadomość za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej:

2.4.6.1. Potwierdzenie zamówienia, to jest informację o wpłynięciu Zamówienia do Usługodawcy, będącą potwierdzeniem istotnych elementów Zamówienia,

2.4.6.2. Przygotowanie w toku, to jest informację będącą potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia, zawierającą słowa "Przygotowanie w toku".

2.4.12. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie w Formie pisemnej, to jest nie może nastąpić w formie ustnej, w szczególności drogą telefoniczną.

2.4.13. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą wysłania Klientowi przez Usługodawcę wiadomości, o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku. Usługodawca wysyła Przygotowanie w toku bez zbędnej zwłoki, po wypełnieniu przez Klienta niezbędnych czynności opisanych w Regulaminie, w tym w Regulaminie zamówień.

2.4.15. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana w opisie Produktu w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Klientem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

2.4.16. Szacunkowy termin realizacji Zamówienia, określony w opisie Produktu w Serwisie internetowym i / lub w wiadomościach, o których mowa w punkcie 2.4.6. Regulaminu zamówień i / lub w trakcie kontaktu z Klientem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, nie jest zobowiązaniem Usługodawcy co do daty zakończenia realizacji Zamówienia i stanowi wyłącznie orientacyjny termin dostawy Towaru.

2.4.19. Z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.4.20. Regulaminu zamówień, w przypadku złożenia Zamówienia, dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

2.4.20. Realizacja Zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku:

2.4.20.1. wystąpienia przeszkód siły wyższej, które wystąpiły po zawarciu Umowy sprzedaży i których Usługodawca nie mógł przewidzieć,

2.4.20.2. przeszkód spowodowanych przez partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą,

2.4.20.3. kontroli przez urzędy Rzeczpospolitej Polskiej, organy państwowe, organy administracji publicznej i / lub inne organizacje międzynarodowe,

2.4.20.4. Zamówienia obejmującego duże ilości Towaru,

2.4.20.5. Zamówienia wykonywanego według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta.

2.4.21. Ceny Produktów ustalone są na bazie EXW Warsaw, Poland, podawane są w złotych polskich i są cenami netto, to jest nie zawierają podatku VAT, kosztów dostawy, ubezpieczenia, cła, innych podatków i / lub świadczeń publiczno - prawnych wynikających z nabycia Towaru przez Klienta i / lub realizacji Umowy sprzedaży. Ustalanie cen Produktów w innych walutach, odbywa się poprzez przeliczenie cen, o których mowa powyżej, ze złotych polskich, z zastosowaniem tabeli kursów średnich NBP i / lub automatycznie w ramach algorytmów zadanych w Serwisie internetowym przez Usługodawcę.

2.4.22. Ceny brutto są podawane w podsumowaniu Zamówienia.

2.9.1. Wszelkie zmiany dotyczące Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży i / lub ich uzupełnienia wymagają kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

Pliki do pobrania

Regulamin zamówień (załącznik nr 1. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska