Informacje

Polityka prywatności

Polityka prywatności

(załącznik nr 8. do Regulaminu)

Spis treści

9. Załącznik nr 8. do Regulaminu - Polityka prywatności

9.1. Definicje

9.2. Postanowienia ogólne

9.3. Zakres, warunki, zasady i cele Przetwarzania

9.4. Podstawa prawna Przetwarzania

9.5. Okres Przetwarzania

9.6. Dobrowolność Przetwarzania

9.7. Pliki cookies

9.8. Web beacons

9.9. Przetwarzanie przez podmioty przetwarzające, odbiorców i / lub strony trzecie

9.10. Prawa Klienta, którego Dane osobowe dotyczą

9.11. Zabezpieczenie Danych osobowych

9.12. Odpowiedzialność

9.13. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

9.14. Postanowienia przejściowe i końcowe

9. Załącznik nr 8. do RegulaminuPolityka prywatności

9.1. Definicje

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

9.1.1. Usługodawca – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.2. Serwis internetowy – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.3. Usługa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.4. Klient – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.5. Konsument – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.6. Pośrednik – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.7. Strony – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.8. Dane identyfikacyjne klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.9. Towar – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.10. Produkt – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.11. Wzór produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.12. Usługa dodatkowa – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.13. Znakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.14. Druk – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.15. Uszlachetnienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.16. Personalizacja produktu – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.17. Pakowanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.18. Akcesoria – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.19. Próba towaru – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.20. Rejestracja – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.21. Konto klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.22. Login klienta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.23. Hasło – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.24. Zamówienie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.25. Zamówienia online – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.26. Potwierdzenie zamówienia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.27. Przygotowanie w toku – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.28. Umowa sprzedaży – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.29. List autoryzacyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.30. Środki komunikacji elektronicznej – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.31. Forma pisemna – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.32. Rabat – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.33. Kupon promocyjny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.34. Newsletter – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.35. Regulamin – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.36. Warunki ogólne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.37. Regulamin zamówień – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.38. Regulamin usług dodatkowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.39. Regulamin płatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.40. Regulamin dostaw – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.41. Regulamin postępowania reklamacyjnego – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.42. Regulamin dla pośredników – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.43. Regulamin udostępniania wzorów – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.44. Polityka prywatności – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.45. Regulamin publikacji treści – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.46. Ustawa o prawach konsumenta – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.47. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.48. Kodeks cywilny – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.49. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.50. Ustawa prawo telekomunikacyjne – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.51. Ustawa o podatku od towarów i usług – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.52. Ustawa o ochronie danych osobowych – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.53. RODO – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.54. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.55. Dane osobowe – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.56. Przetwarzanie – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.57. Administrator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.58. Moderator – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.59. Nick – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.60. Opinia – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.1.61. Weryfikacja opinii – zgodnie z definicją w artykule 1.1. Regulaminu.

9.2. Postanowienia ogólne

9.2.1. Polityka prywatności określa zasady korzystania przez Klientów z Serwisu internetowego, w szczególności warunki Przetwarzania i ochrony Danych osobowych Klientów przez Administratora, wyznaczonego przez Usługodawcę.

9.2.2. Usługodawca prowadzi Serwis internetowy, w którym między innymi:

9.2.2.1. informuje Klientów o Produktach,

9.2.2.2. informuje Klientów o Przetwarzaniu,

9.2.2.3. informuje Klientów o wykorzystywaniu plików cookies i podobnych technologii w Serwisie internetowym,

9.2.2.4. informuje Klientów o przysługujących im prawach związanych z Przetwarzaniem,

9.2.2.5. umożliwia Klientom dostęp i / lub sprostowanie Danych osobowych podanych podczas Rejestracji i / lub w Koncie klienta,

9.2.2.6. umożliwia Klientom wybranie zakresu Przetwarzania podczas Rejestracji i / lub w Koncie klienta.

9.2.3. Politykę prywatności stosuje się odpowiednio do Klientów korzystających z Serwisu internetowego i / lub kontaktujących się z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej, choćby Klient nie dokonał Rejestracji.

9.2.4. Przetwarzanie i ochrona Danych osobowych oraz wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii następuje zgodnie z Polityką prywatności a w zakresie:

9.2.4.1. ogólnych warunków korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają postanowienia Warunków ogólnych,

9.2.4.2. warunków składania i realizacji Zamówień oraz zawierania Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia Regulaminu zamówień,

9.2.4.3. warunków wykonywania Usług dodatkowych zastosowanie mają postanowienia Regulaminu usług dodatkowych,

9.2.4.4. warunków dokonywania płatności za Zamówienia zastosowanie mają postanowienia Regulaminu płatności,

9.2.4.5. warunków dostaw Towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dostaw,

9.2.4.6. warunków zgłaszania reklamacji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu postępowania reklamacyjnego,

9.2.4.7. warunków współpracy z Pośrednikami zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dla pośredników,

9.2.4.8. warunków udostępniania Wzorów produktów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu udostępniania wzorów,

9.2.4.9. warunków zamieszczania i udostępniania treści w Serwisie internetowym zastosowanie mają postanowienia Regulaminu publikacji treści.

9.2.5. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Marcin Gmiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zen BTL Marcin Gmiński, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Potockich 94A, 04-534 Warszawa, NIP 9521943312, REGON 142548392.

9.2.6. Kontakt z Administratorem jest dostępny:

9.2.6.1. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej przy użyciu poczty elektronicznej email pod adresem: kontakt@zen-btl.eu,

9.2.6.2. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej telefonicznie pod numerem: +48 720 380 380,

9.2.6.3. listownie na adres fizyczny Administratora.

9.3. Zakres, warunki, zasady i cele Przetwarzania

9.3.1. Administrator Przetwarza Dane osobowe Klienta, w tym Dane identyfikacyjne klienta, podane podczas Rejestracji, w Koncie klienta i / lub w inny sposób w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Usługodawcą.

9.3.2. Dane osobowe zostały podane Administratorowi dobrowolnie, w szczególności podczas kontaktów z Usługodawcą, takich jak:

9.3.2.1. kontakty handlowe, podczas targów branżowych, szkoleń, spotkań biznesowych i tym podobnych,

9.3.2.2. za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej przy użyciu poczty elektronicznej email, formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym, telefonicznie i tym podobnych,

9.3.2.3. podczas Rejestracji i / lub w Koncie klienta.

9.3.3. Dane osobowe, posiadane przez Administratora, mogą również pochodzić z:

9.3.3.1. indywidualnych akcji promocyjnych i kampanii marketingowych,

9.3.3.2. rejestrów publicznych, w szczególności Krajowego Rejestru Sądowego i / lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, rejestru NIP, rejestru REGON, rejestru podatników VAT, systemu VIES Komisji Europejskiej i tym podobnych,

9.3.3.3. innych ogólnie dostępnych informacji.

9.3.4. Administrator Przetwarza w szczególności następujące Dane osobowe:

9.3.4.1. Dane identyfikacyjne klienta, w szczególności pełna nazwa Klienta, imię, nazwisko, adres Klienta, numer identyfikacji podatkowej Klienta, adres poczty elektronicznej email Klienta, numer telefonu kontaktowego Klienta,

9.3.4.2. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej email, numer telefonu kontaktowego pracownika, współpracownika i / lub przedstawiciela Klienta, reprezentującego Klienta podczas współpracy Klienta z Usługodawcą, kontaktującego się z Usługodawcą, składającego Zamówienie i / lub zawierającego Umowę sprzedaży w imieniu Klienta,

9.3.4.3. inne Dane osobowe, podane podczas Rejestracji i / lub w Koncie klienta, w szczególności Login klienta, Hasło, data urodzenia, płeć Klienta,

9.3.4.4. inne Dane osobowe, podane podczas składania i / lub w trakcie realizacji Zamówienia i / lub Umowy sprzedaży, w szczególności adres prowadzenia działalności, adres siedziby Klienta, adres dostawy Towaru, numer rachunku bankowego Klienta,

9.3.4.5. inne Dane osobowe, podane przy użyciu formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Usługodawcą,

9.3.4.6. inne Dane osobowe, podane podczas postępowania reklamacyjnego,

9.3.4.7. inne Dane osobowe, podane podczas korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego, w szczególności Nick,

9.3.4.8. inne Dane osobowe, zebrane podczas korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego, w szczególności dane uzyskane z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii oraz funkcji web beacons, takie jak adres IP, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, dane o dostawcy usług internetu, z których korzysta Klient, dane o lokalizacji, adresy URL wyświetlanych podstron Serwisu internetowego, czas połączenia Klienta z Serwisem Internetowym, czasy załadowania Serwisu internetowego i jego podstron, błędy jakie wystąpiły podczas połączenia i / lub inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Klienta w Serwisie internetowym, a także inne dane zawarte w plikach cookies,

9.3.4.9. inne dane zebrane w oparciu o aktywność Klienta w internecie.

9.3.5. Dane osobowePrzetwarzane przez Administratora do celów, dla których zostały przez Klienta podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności dla następujących celów i w zakresie:

9.3.5.1. kontaktu z Klientem i / lub pracownikami, współpracownikami i / lub przedstawicielami Klienta. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.2. podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed zawarciem umów, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2. Polityki prywatności,

9.3.5.3. odpowiedzi na pytania dotyczące Usług, świadczonych przez Usługodawcę i / lub umów, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3, 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.4. zawarcia i wykonania umów, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.5. współpracy i w związku ze współpracą z Usługodawcą, w szczególności kontaktu z Klientem, dotyczącego Produktów. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.6. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb Klienta ofert, w szczególności odpowiedzi na zapytania ofertowe, dotyczące Produktów. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.7. prowadzenia negocjacji i / lub kontaktu, dotyczących odpowiedzi na zapytania ofertowe. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.8. podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed złożeniem Zamówienia i / lub zawarciem Umowy sprzedaży za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3, 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.9. złożenia Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie Pisemnej i / lub realizacji Zamówienia. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.10. zawarcia i wykonania umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zawartych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie Pisemnej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.11. rozliczenia umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zawartych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub wynikających z nich zobowiązań. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.12. wykonania Usług dodatkowych, w szczególności Znakowania, Druku, Uszlachetnienia, Personalizacji produktu, Pakowania, Akcesoriów i / lub Próby towaru, zleconych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.13. dokonania płatności przez Klienta, za Zamówienie złożone za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub rozliczenia płatności. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.14. weryfikacji zdolności kredytowej, dla przyznania preferencyjnych warunków płatności i / lub kredytu kupieckiego. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.15. dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, złożonego za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.16. wypełnienia zobowiązań Usługodawcy, w szczególności obsługi postępowania reklamacyjnego, dotyczącego zawartych za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej umów, w szczególności Umowy sprzedaży. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.17. ewentualnego dochodzenia roszczeń, w tym w celach dowodowych. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.18. obrony przed roszczeniami, również osób trzecich. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.19. udostępnienia Klientowi Wzorów produktów. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.20. wypełniania obowiązków podatkowych, wystawiania faktur VAT i / lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8. Polityki prywatności,

9.3.5.21. wypełniania obowiązków prawnych sporządzania i / lub przechowywania dokumentacji. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6. Polityki prywatności,

9.3.5.22. wypełniania obowiązków prawnych zarządzania wnioskami, dotyczącymi realizacji praw Klientów, wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych i / lub RODO. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.23. wypełniania innych obowiązków, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.24. ujawniania naruszeń i / lub okoliczności naruszania postanowień Regulaminu i / lub obowiązujących przepisów prawa. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.25. badania satysfakcji Klientów z Produktów i / lub usług, świadczonych przez Usługodawcę. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.5.26. profilowania Danych osobowych, w szczególności w celu zbadania preferencji zakupowych Klientów i / lub w ramach opieki nad Klientami. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności.

9.3.6. Dane osobowe są również Przetwarzane przez Administratora do celów, dla których zostały przez Klienta podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności dla następujących celów i w zakresie:

9.3.6.1. świadczenia na rzecz Klienta Usług, w szczególności dostępu do Serwisu internetowego. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.2. kontaktu z Klientem i / lub pracownikami, współpracownikami i / lub przedstawicielami Klienta przy użyciu formularzy kontaktowych dostępnych w Serwisie internetowym. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.3. Rejestracji i / lub logowania do Konta klienta. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.4. podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed złożeniem Zamówienia i / lub zawarciem Umowy sprzedaży przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3, 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.5. złożenia Zamówienia przy użyciu funkcjonalności Zamówień online i / lub realizacji Zamówienia. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.6. zawarcia i wykonania umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zawartych przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.7. rozliczenia umów, w szczególności Umowy sprzedaży, zawartych przy użyciu funkcjonalności Zamówień online i / lub wynikających z nich zobowiązań. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.8. wykonania Usług dodatkowych, w szczególności Znakowania, Druku, Uszlachetnienia, Personalizacji produktu, Pakowania, Akcesoriów i / lub Próby towaru, zleconych przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.9. dokonania płatności przez Klienta, za Zamówienie złożone przy użyciu funkcjonalności Zamówień online i / lub rozliczenia płatności. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.10. dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia, złożonego przy użyciu funkcjonalności Zamówień online. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.11. wypełnienia zobowiązań Usługodawcy, w szczególności obsługi postępowania reklamacyjnego, dotyczącego funkcjonowania Serwisu internetowego, zawartych w Serwisie internetowym i / lub za pośrednictwem Serwisu internetowego umów, w szczególności Umowy sprzedaży. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.12. zapewnienia sprawnego funkcjonowania i / lub bezpieczeństwa Serwisu internetowego, w tym ujawniania naruszeń. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.13. tworzenia raportów, analiz i / lub statystyk na potrzeby Usługodawcy, w tym dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego i oglądalności podstron Serwisu internetowego. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.14. dostosowywania Serwisu internetowego do potrzeb Klientów. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.15. profilowania Danych osobowych, w szczególności w celu zbadania preferencji zakupowych Klientów, prezentowania ofert, przyznawania Rabatów, Kuponów promocyjnych, promocji, reklam i / lub usług przeznaczonych dla Klientów w Serwisie internetowym. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.4., 9.3.4.5., 9.3.4.6., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.6.16. publikacji treści, w szczególności zamieszczania Opinii. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.7., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności.

9.3.7. Dane osobowe są również Przetwarzane przez Administratora do celów, dla których zostały przez Klienta podane i / lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w przypadku wyrażenia odrębnych zgód przez Klienta, w tym w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, w szczególności do następujących celów i w zakresie:

9.3.7.1. przygotowania i przesyłania informacji handlowej, w szczególności w formie marketingu bezpośredniego, przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania oferty, Produktów, Usług i / lub wizerunku Usługodawcy, jeżeli Klient zapisze się do Newslettera, to jest wyrazi zgodę na jego otrzymywanie. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.5., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.7.2. przygotowania i przesyłania informacji handlowej, w szczególności w formie marketingu bezpośredniego, przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania oferty, produktów, usług i / lub wizerunku partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą, jeżeli Klient wyrazi zgodę na przesyłanie takich informacji. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunktach 9.3.4.1., 9.3.4.2., 9.3.4.3., 9.3.4.8., 9.3.4.9. Polityki prywatności,

9.3.7.3. przygotowania materiałów reklamowych Usługodawcy, z wykorzystaniem Towarów wykonanych dla Klienta przez Usługodawcę, w tym na stronach internetowych należących do Usługodawcy, w szczególności w Serwisie internetowym, a także jako elementów będących częścią ekspozycji Usługodawcy na targach branżowych. Usługodawca może umieszczać w swoich materiałach reklamowych informację o wykonaniu usługi dla Klienta. Zgoda na niniejsze działania udzielana jest na podstawie treści punktu 3.9.1. Regulaminu usług dodatkowych. W tym celu PrzetwarzaneDane osobowe, o których mowa w podpunkcie 9.3.4.1. Polityki prywatności.

9.3.8. Każdorazowo cele i zakres Przetwarzania przez Administratora Danych osobowych mogą być precyzowane podczas korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego i / lub w trakcie kontaktu z Usługodawcą.

9.3.9. Administrator przechowuje korespondencję pomiędzy Stronami w celach statystycznych i / lub jak najlepszej i najszybszej odpowiedzi na zapytania, w szczególności zapytania ofertowe, a także w celu obsługi postępowania reklamacyjnego i / lub podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie klienta. Dane osobowe, w ten sposób zebrane, nie będą wykorzystywane w innym celu niż realizacja zgłoszenia.

9.4. Podstawa prawna Przetwarzania

9.4.1. Administrator Przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach i w zakresie, o których mowa w artykule 9.3. Polityki prywatności, przez okres określony w artykule 9.5. Polityki prywatności.

9.4.2. Podstawą prawną Przetwarzania Danych osobowych Klientów przez Administratora są:

9.4.2.1. wyrażona przez Klienta, którego Dane osobowe dotyczą, zgoda na Przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów w rozumieniu artykułu 6., ustęp 1., litera a. RODO,

9.4.2.2. niezbędność do wykonania umów zawartych z Klientem, którego Dane osobowe dotyczą, w Serwisie internetowym, za pośrednictwem Serwisu internetowego i / lub Środków komunikacji elektronicznej lub podjęcia działań, na żądanie Klienta, przed zawarciem umowy w rozumieniu artykułu 6., ustęp 1., litera b. RODO,

9.4.2.3. niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa w rozumieniu artykułu 6., ustęp 1., litera c. RODO,

9.4.2.4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i / lub przez stronę trzecią w rozumieniu artykułu 6., ustęp 1., litera f. RODO.

9.5. Okres Przetwarzania

9.5.1. W zależności od celów i zakresu Przetwarzania, Dane osobowe mogą być Przetwarzane przez różny okres.

9.5.2. Dane osobowePrzetwarzane przez Administratora i / lub powierzane w określonych w punktach 9.3.5., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.9. Polityki prywatności celach przez okres:

9.5.2.1. współpracy pomiędzy Usługodawcą i Klientem, którego Dane osobowe i / lub Dane osobowe pracowników, współpracowników i / lub przedstawicieli Klienta Przetwarza,

9.5.2.2. korzystania przez Klienta z Serwisu internetowego,

9.5.2.3. do momentu wycofania zgody na Przetwarzanie, jeżeli taka została udzielona Administratorowi i / lub żądania usunięcia Danych osobowych, ograniczenia Przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania,

9.5.2.4. w pozostałym zakresie uzasadnionym celami Przetwarzania, tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna Przetwarzania, w szczególności przez okres umożliwiający obsługę postępowania reklamacyjnego, w terminach uprawniających do rozpatrzenia reklamacji i / lub do momentu przedawnienia roszczeń, na wypadek ewentualnego sporu pomiędzy Stronami, w szczególności wynikających z Kodeksu cywilnego,

9.5.2.5. wymagany przepisami prawa, niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności księgowych, podatkowych i / lub rachunkowych, przechowywania i archiwizacji dokumentów i Danych osobowych, w szczególności wynikających z Ustawy o podatku od towarów i usług,

9.5.2.6. jeżeli Dane osobowe związane są z plikami cookies i podobnymi technologiami, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików z urządzenia końcowego za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego, przy pomocy ustawień przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z którego korzysta Klient. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych osobowych, uzyskanych za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii przez Administratora. Klient ma prawo do żądania usunięcia Danych osobowych i / lub wniesienia sprzeciwu na Przetwarzanie.

9.5.3. Z końcem okresów, o których mowa w punkcie 9.5.2. Polityki prywatności, Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

9.6. Dobrowolność Przetwarzania

9.6.1. Podanie Danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak konieczne do realizowania celów Przetwarzania, o których mowa w punkcie 9.3.5. Polityki prywatności, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych osobowych Administratorowi,

9.6.2. Podanie Danych osobowych Administratorowi w Serwisie internetowym jest dobrowolne, jednak konieczne do realizowania celów Przetwarzania, o których mowa w punkcie 9.3.6. Polityki prywatności, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych osobowych Administratorowi w Serwisie internetowym,

9.6.3. Podanie Danych osobowych Administratorowi w Serwisie internetowym, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu internetowego, w szczególności Rejestracji i / lub realizacji Zamówień,

9.6.4. Podanie Danych osobowych Administratorowi podczas Rejestracji wymaga wyrażenia zgody przez Klienta na Przetwarzanie przez Usługodawcę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.7. Pliki cookies

9.7.1. Administrator informuje, że w ramach Serwisu internetowego dane, w tym mogące zostać uznane za Dane osobowe, Przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania przy wykorzystaniu plików cookies i podobnych technologii. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer, zapisywane i przechowywane w urządzeniach końcowych za pośrednictwem których Klient korzysta z Serwisu internetowego.

9.7.2. Administrator informuje, że w ramach plików cookies i podobnych technologii, Przetwarzane są w szczególności następujące dane, w tym mogące zostać uznane za Dane osobowe: adres IP, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, dane o dostawcy usług internetu, z których korzysta Klient, dane o lokalizacji , adresy URL wyświetlanych podstron Serwisu internetowego, czas połączenia Klienta z Serwisem internetowym, czasy załadowania Serwisu internetowego i jego podstron, błędy jakie wystąpiły podczas połączenia i / lub inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Klienta w Serwisie internetowym i / lub w internecie.

9.7.3. Wykorzystywanie plików cookies i podobnych technologii odbywa się w celu umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego i / lub w celach technicznych, w szczególności w celu:

9.7.3.1. świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta,

9.7.3.2. gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta z Serwisu internetowego,

9.7.3.3. utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać Loginu klienta i Hasła, i / lub innych wcześniej podanych danych,

9.7.3.4. dostosowywania i optymalizacji Serwisu internetowego do potrzeb Klienta,

9.7.3.5. tworzenia statystyk, dotyczących funkcjonowania i / lub oglądalności podstron Serwisu internetowego,

9.7.3.6. personalizacji reklam i / lub kampanii marketingowych i rozliczania ich efektów,

9.7.3.7. administrowania i / lub zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu internetowego.

9.7.4. W Serwisie internetowym wykorzystywane są następujące typy plików cookies:

9.7.4.1. sesyjne (sessions cookies), to jest pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej, wyłączenia przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z którego korzysta Klient, to jest usuwane po wykonaniu powyższych czynności,

9.7.4.2. trwałe (persistent cookies), to jest przechowywane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego przez określony w ustawieniach plików cookies czas i / lub do czasu usunięcia ich przez Klienta, to jest zapisywane na określony czas.

9.7.5. Korzystanie z Serwisu internetowego, bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego.

9.7.6. Klient może samodzielnie i w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, określając zasady ich przechowywania i / lub dostępu do urządzenia końcowego Klienta. Zmiana ustawień, dotyczących plików cookies, następuje poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient. Ustawienia, o których mowa powyżej, mogą zostać zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies i / lub informować o każdorazowym zamieszczaniu plików cookies i / lub blokować pliki cookies podmiotów trzecich w urządzeniu końcowym Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi i / lub ustawień plików cookies dostępne są w sekcji Pomoc, dokumentacji i / lub ustawieniach przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient.

9.7.7. Ograniczenie wykorzystywania plików cookies może wpływać na działanie niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, w szczególności utrudnia i / lub uniemożliwia prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego.

9.7.8. Klient może, w każdym czasie, usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta.

9.7.9. W Serwisie internetowym wykorzystywane są również pliki cookies i podobne technologie, zamieszczane przez podmioty trzecie, to jest partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą, w szczególności umożliwiające personalizację reklam i / lub kampanii marketingowych i rozliczanie ich efektów. Polityka prywatności nie reguluje sposobu wykorzystania plików cookies i podobnych technologii przez podmioty trzecie. Więcej informacji może być dostępnych na poszczególnych podstronach partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą.

9.7.10. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies i podobne technologie zbierają dane o każdej osobie odwiedzającej Serwis internetowy.

9.7.11. Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies i podobne technologie zbierają różnego rodzaju dane, które co do zasady nie stanowią Danych osobowych. Jednak niektóre dane zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach, w zależności od ich zawartości i / lub sposobu ich wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretnym Klientem, a tym samym uznane za Dane osobowe.

9.7.12. Informacja, dotycząca wykorzystywania plików cookies i podobnych technologii, jest udostępniana w treści klauzuli informacyjnej, zamieszczanej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty w Serwisie internetowym.

9.7.13. Uzyskiwanie i przechowywanie danych z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii, następuje na podstawie wyrażenia przez Klienta zgody. Domyślnie przeglądarki internetowe i / lub oprogramowanie zezwalają na umieszczanie plików cookies i podobnych technologii w urządzeniu końcowym. Wyrażona w ustawieniach przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient, zgoda na korzystanie z plików cookies, może w każdym czasie zostać wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na Przetwarzanie danych uzyskanych przez Administratora przed wycofaniem zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.7.14. Pliki cookies i podobne technologie wykorzystywane w Serwisie internetowym nie są szkodliwe dla Klienta, urządzenia końcowego za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient.

9.8. Web beacons

9.8.1. Administrator informuje, że w ramach niektórych podstron Serwisu internetowego i / lub Środków komunikacji elektronicznej dane, w tym mogące zostać uznane za Dane osobowe, Przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania przy wykorzystaniu funkcji web beacons. Funkcja web beacons to sygnalizatory sieci web, to jest obiekty pliku, takie jak przeźroczysta grafika i / lub obraz, umieszczane w Serwisie internetowym i / lub wiadomościach poczty elektronicznej email.

9.8.2. Administrator informuje, że w ramach funkcji web beacons, Przetwarzane są w szczególności następujące dane, w tym mogące zostać uznane za Dane osobowe: adres IP, rodzaj urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, dane o dostawcy usług internetu, z których korzysta Klient, dane o lokalizacji, adresy URL wyświetlanych podstron Serwisu internetowego, czas połączenia Klienta z Serwisem internetowym, czasy załadowania Serwisu internetowego i jego podstron, błędy jakie wystąpiły podczas połączenia i / lub inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Klienta w Serwisie internetowym i / lub w internecie, a także inne dane zawarte w plikach cookies.

9.8.3. Wykorzystywanie funkcji web beacons odbywa się w celu:

9.8.3.1. uzyskiwania informacji o adresie IP urządzenia końcowego za pośrednictwem którego Klient korzysta z Serwisu internetowego,

9.8.3.2. uzyskiwania adresów URL podstron Serwisu internetowego wyświetlanych przez Klienta,

9.8.3.3. uzyskiwania czasów załadowania podstron Serwisu internetowego,

9.8.3.4. uzyskiwania informacji o rodzaju przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, z których korzysta Klient,

9.8.3.5. uzyskiwania informacji zawartych w plikach cookies,

9.8.3.6. tworzenia statystyk i oceny efektywności reklam i / lub kampanii marketingowych,

9.8.3.7. sprawdzania adresu poczty elektronicznej email Klienta, kiedy wiadomość zawierająca funkcję web beacon zostanie otwarta.

9.9. Przetwarzanie przez podmioty przetwarzające, odbiorców i / lub strony trzecie

9.9.1. W zależności od celów i zakresu Przetwarzania, Dane osobowe mogą być Przetwarzane przez podmioty przetwarzające, odbiorców i / lub strony trzecie.

9.9.2. Dane osobowe Klientów są powierzane w celach niekomercyjnych, wyłącznie w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży, podmiotom przetwarzającym, odbiorcom i / lub stronom trzecim, takim jak:

9.9.2.1. partnerzy, dostawcy, podwykonawcy i / lub producenci współpracujący z Usługodawcą,

9.9.2.2. podmioty świadczące dla Usługodawcy usługi płatnicze, finansowe i / lub ubezpieczeniowe,

9.9.2.3. przewoźnicy realizujący dostawy Towarów,

9.9.2.4. podmioty świadczące dla Usługodawcy usługi księgowe,

9.9.2.5. kancelarie prawne i doradcze,

9.9.2.6. firmy windykacyjne,

9.9.2.7. operatorzy pocztowi,

9.9.2.8. inne podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9.9.3. Dane osobowe Klientów są również powierzane w celach niekomercyjnych, wyłącznie w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży:

9.9.3.1. w związku z realizacją części umów zawieranych przez Usługodawcę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wyłącznie w celu ich realizacji, bez możliwości Przetwarzania w innym zakresie, Dane osobowe mogą być powierzane poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiednie zabezpieczenia powierzanych Danych osobowych są zapewnione poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej, mogących stanowić odpowiednie zabezpieczenia Danych osobowych w rozumieniu artykułu 46., ustęp 1. RODO i / lub poprzez inne zabezpieczenia przewidziane obowiązującymi przepisami prawa. Klient ma możliwość uzyskania kopii tych Danych osobowych,

9.9.3.2. urzędom Rzeczpospolitej Polskiej, organom państwowym, organom administracji publicznej i / lub innym organizacjom międzynarodowym, w szczególności organom celnym, również poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z Regulaminem i / lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca, partner, dostawca, podwykonawca i / lub producent współpracujący z Usługodawcą, może zostać zobowiązany do przedstawienia właściwemu organowi Listu autoryzacyjnego, potwierdzającego uprawnienie Usługodawcy do wykorzystania przedmiotów praw własności intelektualnej w imieniu i na rzecz Klienta i może w tym zakresie dojść do przekazania Danych osobowych Klienta, pracowników, współpracowników i / lub przedstawicieli Klienta.

9.9.4. Dane osobowe Klientów są również powierzane w celach komercyjnych, w szczególności w przypadku wyrażenia odrębnych zgód przez Klienta, o których mowa w punkcie 9.3.7. Polityki prywatności, partnerom, dostawcom, podwykonawcom i / lub producentom współpracującym z Usługodawcą, w celach marketingowych, w szczególności w celu realizacji kampanii marketingowych, w następujący sposób:

9.9.4.1. jeżeli Klient zapisze się do Newslettera, to jest wyrazi zgodę na jego otrzymywanie, Dane osobowe będą Przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej email zamówionego Newslettera i mogą być powierzane stronom trzecim w związku z realizacją powyższych celów marketingowych,

9.9.4.2. jeżeli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych partnerów, dostawców, podwykonawców i / lub producentów współpracujących z Usługodawcą, Dane osobowe będą Przetwarzane w celach marketingowych tych podmiotów, w szczególności organizacji promocji i realizacji innych narzędzi marketingowych i mogą być powierzane tym podmiotom w związku z realizacją powyższych celów marketingowych.

9.9.5. W Przetwarzaniu mogą brać udział partnerzy, dostawcy i / lub podwykonawcy Administratora, w szczególności technicznie wspierający prowadzenie, utrzymanie i / lub zarządzanie Serwisem internetowym i / lub komunikację z Klientami, w tym podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi teleinformatyczne, serwisujące i / lub administrujące oprogramowanie, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu i / lub zarządzania kampaniami marketingowymi.

9.9.6. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność, udostępnianych przez Google LLC, Dane osobowe mogą być powierzane poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do państwa, w którym utrzymywane są narzędzia służące do Przetwarzania przy współpracy z Administratorem.

9.9.7. Podmioty przetwarzające, odbiorcy i / lub strony trzecie Przetwarzają powierzone Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosują środki zabezpieczenia Danych osobowych na poziomie nie niższym, niż stosowany przez Administratora.

9.9.8. Podmioty przetwarzające, odbiorcy i / lub strony trzecie są upoważnione do Przetwarzania wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce prywatności.

9.9.9. Podmioty przetwarzające, odbiorcy i / lub strony trzecie mogą wypełniać prawa Klienta , wynikające z Ustawy o ochronie danych osobowych i / lub RODO, wyłącznie na wniosek Administratora. Jeżeli Klient, którego Dane osobowe dotyczą, zwróci się bezpośrednio do podmiotu przetwarzającego, odbiorcy i / lub strony trzeciej z żądaniem realizacji praw Klienta, o których mowa powyżej, podmiot przetwarzający, odbiorca i / lub strona trzecia, przekazuje taki wniosek Administratorowi bez zbędnej zwłoki.

9.10. Prawa Klienta, którego Dane osobowe dotyczą

9.10.1. W zależności od celu i zakresu Przetwarzania Klientowi, którego Dane osobowe dotyczą, przysługują różne prawa.

9.10.2. Klient ma prawo do:

9.10.2.1. dostępu do Danych osobowych w rozumieniu artykułu 15., ustęp 1. RODO,

9.10.2.2. otrzymania kopii Danych osobowych w rozumieniu artykułu 15., ustęp 3. RODO,

9.10.2.3. sprostowania Danych osobowych w rozumieniu artykułu 16. RODO,

9.10.2.4. wycofania zgody na Przetwarzanie i / lub każdej zgody udzielonej w jednym lub więcej celów Przetwarzania, bez wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem w rozumieniu artykułu 7., ustęp 3. RODO,

9.10.2.5. usunięcia Danych osobowych w rozumieniu artykułu 17. RODO,

9.10.2.6. ograniczenia Przetwarzania w rozumieniu artykułu 18. RODO,

9.10.2.7. przenoszenia Danych osobowych w rozumieniu artykułu 20. RODO,

9.10.2.8. wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania w rozumieniu artykułu 21. RODO,

9.10.2.9. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony Danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu artykułu 77. RODO.

9.10.3. W celu realizacji praw, o których mowa w podpunktach 9.10.2.1., 9.10.2.2., 9.10.2.3., 9.10.2.4., 9.10.2.5., 9.10.2.6., 9.10.2.7., 9.10.2.8. Polityki prywatności, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub jeżeli Klient dokonał Rejestracji skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie klienta.

9.10.4. W celu realizacji praw, o których mowa w podpunktach 9.10.2.4., 9.10.2.8. Polityki prywatności, należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej i / lub użyć odpowiedniego odnośnika internetowego udostępnionego w Newsletterze.

9.10.5. W celu realizacji praw, o których mowa w podpunkcie 9.10.2.9. Polityki prywatności, należy wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony Danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.11. Zabezpieczenie Danych osobowych

9.11.1. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki technicznej, fizycznej i / lub organizacyjnej ochrony Danych osobowych a także zapewnić Klientom odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas korzystania z Serwisu internetowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.11.2. Administrator, uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, cele i zakres Przetwarzania i / lub ryzyko naruszenia praw osób fizycznych, stosuje odpowiednie środki techniczne, fizyczne i / lub organizacyjne, zapewniające ochronę Danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii Danych osobowych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza Dane osobowe przed ich przypadkowym i / lub umyślnym uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, udostępnieniem, wykorzystaniem i / lub dostępem przez osobę nieupoważnioną, a także Przetwarzaniem z naruszeniem Polityki prywatności i / lub obowiązujących przepisów prawa. Niemniej jednak udostępnienie pełnej informacji o stosowanych przez Administratora środkach technicznych, fizycznych i / lub organizacyjnych zapewniania ochrony Przetwarzania może negatywnie wpłynąć na ich skuteczność i właściwą ochronę Danych osobowych.

9.11.3. Administrator Przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności stosuje środki:

9.11.3.1. techniczne, fizyczne i / lub organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa Przetwarzania,

9.11.3.2. zapewniające:

9.11.3.2.1. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług Przetwarzania,

9.11.3.2.2. zdolność do przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu technicznego i / lub fizycznego,

9.11.3.2.3. regularne testowanie, mierzenie, ocenianie skuteczności środków technicznych, fizycznych i / lub organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo Przetwarzania.

9.12. Odpowiedzialność

9.12.1. Administrator przestrzega zasad ochrony Danych osobowych przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przechowywane, chronione i zabezpieczone zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9.12.2. Odpowiedzialność wobec Klientów za Przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z wyrażonymi zgodami, umowami, Regulaminem, w tym Polityką prywatności i / lub obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Administratorze.

9.12.3. Administrator jest zobowiązany do odpowiedzi na wnioski dotyczące praw Klienta, o których mowa w artykule 9.10. Polityki prywatności.

9.12.4. Dane osobowePrzetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, w tym Polityki prywatności, w szczególności punktów 9.7.9., 9.9.4., 9.9.5., 9.9.6. Polityki prywatności, nie są powierzane podmiotom przetwarzającym, odbiorcom i / lub stronom trzecim, o ile nie jest to konieczne w celu realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży.

9.12.5. Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń Danych osobowych w przypadku powierzania Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na Administratorze spoczywa obowiązek dokonania dodatkowych obowiązków informacyjnych w związku z powierzaniem Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.12.6. Podmioty przetwarzające, odbiorcy i / lub strony trzecie są odpowiedzialne wobec Klienta, którego Dane osobowe dotyczą, za szkody które Klient może ponieść w wyniku ich działań i / lub zaniechań.

9.12.7. Odpowiednie zabezpieczenia powierzanych Danych osobowych są zapewnione przez Administratora poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych, przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, spełniających wymogi Ustawy o ochronie danych osobowych i / lub RODO. W przypadku powierzania danych, w szczególności Danych osobowych, poza terytorium Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki, podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewnić odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych w ramach programu Privacy Shield.

9.12.8. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności, w celu ochrony interesów Klientów, których dane, w szczególności Dane osobowe dotyczą, w szczególności zapewnia, że Dane osobowe są:

9.12.8.1. Przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klienta w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera a. RODO,

9.12.8.2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są Przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera b. RODO,

9.12.8.3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, o których mowa w Polityce prywatności w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera c. RODO,

9.12.8.4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera d. RODO,

9.12.8.5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Klienta, którego dotyczą, przez okres, o którym mowa w punkcie 9.5.2. Polityki prywatności w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera e. RODO,

9.12.8.6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w szczególności ochronę przed niedozwolonym i / lub niezgodnym z celami i zakresem, o których mowa w Polityce prywatności i / lub obowiązującymi przepisami prawa Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem i / lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych, fizycznych i / lub organizacyjnych w rozumieniu artykułu 5., ustęp 1., litera f. RODO.

9.12.9. Zapisanie się do Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na Przetwarzanie i akceptacją Regulaminu, w tym Polityki prywatności.

9.12.10. Adres poczty elektronicznej email podany podczas zapisywania się do Newslettera musi należeć i / lub być w dyspozycji osoby zapisującej się na Newsletter. Niedozwolone jest wykorzystanie adresów poczty elektronicznej email, które nie należą do osób zapisujących się do Newslettera.

9.13. Pozostałe ustalenia, prawa i obowiązki

9.13.1. Wszelkie zmiany dotyczące Przetwarzania Danych osobowych Klientów oraz inne ustalenia wymagają kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej oraz akceptacji obu Stron pod rygorem nieważności.

9.13.2. Dane osobowe KlientówPrzetwarzane w celu realizacji postanowień Regulaminu, w tym Polityki prywatności.

9.13.3. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu internetowego, niektóre dane dotyczące Klienta zbierane są w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania. Dane te są zbierane w logach systemowych Serwisu internetowego, w szczególności za pośrednictwem plików cookies i podobnych technologii oraz funkcji web beacons.

9.13.4. Administrator informuje, że od momentu połączenia się przez Klienta z Serwisem internetowym, w logach systemowych Serwisu internetowego zapisywane są dane o adresie IP, rodzaju urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej i / lub oprogramowania, dane o dostawcy usług internetu, z których korzysta Klient, dane o lokalizacji, adresach URL wyświetlanych podstron Serwisu internetowego, czasie połączenia Klienta z Serwisem internetowym, czasach załadowania Serwisu internetowego i jego podstron, błędach jakie wystąpiły podczas połączenia i / lub inne dane eksploatacyjne, dotyczące aktywności Klienta w Serwisie internetowym i / lub w internecie.

9.13.5. Administrator informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przetwarza dane, o których mowa w punkcie 9.13.4. Polityki prywatności w celu umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego i / lub w celach technicznych. Dane, o których mowa powyżej nie są powiązane z konkretnymi Klientami.

9.13.6. Informacje, zawarte w Polityce prywatności, mają charakter ogólny, jednak obowiązujący. Informacja, dotycząca Przetwarzania, jest udostępniana w treści klauzuli informacyjnej, zamieszczanej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu w Serwisie internetowym i / lub podczas kontaktu z Usługodawcą.

9.13.7. Serwis internetowy zawiera odnośniki internetowe do innych stron internetowych. Administrator zaleca zapoznanie się z regulaminami i polityką prywatności tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatności reguluje wyłącznie działania własne Administratora.

9.13.8. Administrator informuje, że powierza Przetwarzanie na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i / lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.13.9. Administrator powierza Przetwarzanie podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu internetowego i / lub realizacji umów, w szczególności Umowy sprzedaży.

9.13.10. Dane osobowe powierzane są podmiotom przetwarzającym, odbiorcom i / lub stronom trzecim wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

9.13.11. Dane osobowe nie są powierzane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba że Klient, którego Dane osobowe dotyczą, udzieli na to zgody.

9.13.12. Z zastrzeżeniem postanowień, o których mowa w punktach 9.9.3., 9.9.4., 9.9.5., 9.9.6. Polityki prywatności, Dane osobowe mogą być Przetwarzane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i / lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.13.13. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies i podobne technologie w urządzeniu końcowym Klienta jest Administrator i / lub podmioty trzecie, w szczególności partnerzy, dostawcy, podwykonawcy i / lub producenci współpracujący z Usługodawcą.

9.13.14. Administrator jest uprawniony do ujawnienia i przekazania wybranych Danych osobowych właściwym urzędom Rzeczpospolitej Polskiej, organom państwowym, organom administracji publicznej, innym organizacjom międzynarodowym i / lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.13.15. Dane osobowePrzetwarzane w sposób zautomatyzowany i / lub w formie profilowania, do czego w szczególności wykorzystywane są informacje o Zamówieniach, preferowanych sposobach składania Zamówień i / lub zawierania Umowy sprzedaży, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy i / lub dane uzyskane z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii oraz funkcji web beacons, w celach, o których mowa w punktach 9.3.5., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.9. Polityki prywatności.

9.13.16. W przypadku kontaktu z Administratorem, w celu wykonania praw Klienta, Administrator może zwrócić się do Klienta o podanie Danych osobowych, takich jak Dane identyfikacyjne klienta, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej email, numer telefonu kontaktowego pracownika, współpracownika i / lub przedstawiciela Klienta, reprezentującego Klienta podczas współpracy Klienta z Usługodawcą, w celu potwierdzenia tożsamości.

9.13.17. Jeżeli Klient udostępnia Administratorowi i / lub umieszcza w Serwisie internetowym jakiekolwiek Dane osobowe osób trzecich, może uczynić to jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i / lub dóbr osobistych tych osób.

9.13.18. Klient uprawniony jest do korzystania z Danych osobowych i treści udostępnionych przez osoby trzecie w Serwisie internetowym wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego oraz za zgodą tych osób, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że uzyska zgodę od tych osób na Przetwarzanie ich Danych osobowych w celach i w zakresie przewidzianych w Regulaminie, w tym Polityce prywatności i wykraczającymi poza korzystanie z Serwisu internetowego.

9.13.19. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu i / lub danych, w szczególności Danych osobowych, w tym dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i / lub inne pliki o podobnym charakterze, w szczególności destrukcyjnym, należy zgłaszać Administratorowi.

9.14. Postanowienia przejściowe i końcowe

9.14.1. Terminy używane w Polityce prywatności zapisane kursywą, należy rozumieć zgodnie z ich definicją w artykule 9.1. Polityki prywatności.

9.14.2. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się Regulamin oraz odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy prawo telekomunikacyjne, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o ochronie danych osobowych, RODO i / lub Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

9.14.3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Polityki prywatności nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9.14.4. Zmiany Polityki prywatności następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu.

9.14.5. Aktualna Polityka prywatności jest publikowana w Serwisie internetowym oraz udostępniana jako załącznik w formie pliku .pdf, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Polityka prywatności na każde żądanie Klienta może mu być dostarczana za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej w formie pliku .pdf bez dodatkowych opłat.

9.14.6. Polityka prywatności wchodzi w życie 17 czerwca 2019 roku.

Pliki do pobrania

Polityka prywatności (załącznik nr 8. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska